Jesteś tutaj: » Aktualności

Konkurs fotograficzny "Nie ma barier. Dolny Śląsk" - do wygrania 2 tys. złotych!
Bartłomiej Skrzyński | Liczba odsłon: 2402

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przypomina o ogłoszonym konkursie fotograficznym dla wszystkich mieszkaców Dolnego Śląska. Tematem przewodnim jest szeroko rozumiane życie osób niepełnosprawnych w naszym województwie. Prace mogły i mogą być wykonane w latach 2005-2007.  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Za zajęcie pierwszego miejsca można otrzymać 2000 złotych!

 

Jest to niewątpliwa okazja do sprawdzenia swojej kreatywności i pomysłowości, a także smykałki fotograficznej. Nadesłane prace będzie oceniać jury złożone z uznanych osobistości społeczności Dolnego Śląska, a także profesjonalnych fotografów, jak choćby Adama Hawałeja z Polskiej Agencji Prasowej, czy Mieczysława Michalaka z „Gazety Wyborczej”.

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.Triumfator lub triumfaotrka każdej z dwóch katergorii otrzyma 2 tysiące złotych! Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2007 roku.

 

Konkurs organizowany jest w ramach programu "Nie ma barier. Dolny Śląsk", finansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

Poniżej szczegółowy regulamin konkursu.

Regulamin konkursu fotograficznego"Nie ma barier. Dolny Śląsk"

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Nie ma barier. Dolny Śląsk” - zwanego dalej "Konkursem" - jest Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą we Wrocławiu (zwany dalej Organizatorem), ul. Św. Antoniego 36/38.

2. Fundatorem nagród jest Organizator.


3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby związane stosunkiem pracy lub umowami z Organizatorem.

§ 2. Warunki konkursu

 1. Uczestnicy Konkursu nadsyłają do siedziby Organizatora zdjęcie/ zdjęcia dotyczące życia osób niepełnosprawnych na terenie Dolnego Śląska, wykonane przez uczestników w latach 2006 - 2007. Uczestnik może dostarczyć jedno zdjęcie lub cykl z zaznaczenie ich kolejności.

2. Zdjęcia można dostarczać pocztą lub osobiście na adres: Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, 50-073 Wrocław, ul. Św. Antoniego 36/38, z dopiskiem "
Nie ma barier. Dolny Śląsk " (Konkurs).  3. Zgłoszenie do udziału w konkursie fotograficznym jest bezpłatne. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dostarczeniem prac.

4.
Autor zgłaszanego do Konkursu zdjęcia/ zdjęć podaje Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy a ponadto dołącza Oświadczenie zamieszczone na stronie internetowej Organizatora: www.wson.wroc.pl, www.niemabarier.dolnyslask.pl

5. Termin zgłoszenia zdjęć upływa
31 października 2007 r. Za datę zgłoszenia zdjęcia uznaje się datę stempla pocztowego lub dzień złożenia w siedzibie Organizatora.

6. Poprzez zgłoszenie zdjęcia/ zdjęć do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na:

   1) wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; 2) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu;

3) opublikowanie w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Organizatora imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika w przypadku, gdy zdjęcie uczestnika zostanie nagrodzone w Konkursie i/lub weźmie udział w wystawie pokonkursowe;     4) zgodę na udostępnienie publiczności, w czasie wystaw pokonkursowych, po uprzednim zakwalifikowaniu przez Kapitułę. 7. Prace mogą być zgłaszane do konkursu tylko przez ich autorów. Zgłaszający prace ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich zaistniałe w wyniku zgłoszenia prac do Konkursu. 8. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką i dostarczone do Organizatora w postaci zarówno zapisu na płycie CD (300 dpi) i w formie kopii papierowych w formacie minimum 13x18 cm w kopercie oznaczonej wybranym godłem. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane, o których w § 2 pkt.4, w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem, które otwarte zostaną na zakończenie obrad Kapituły.

9. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu Konkursu podejmuje Organizator. Decyzje Kapituły, co do przyznania nagród są nieodwołalne.
 10. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Kapitułę Konkursu – Jury. § 3. Nagrody

1. Spośród dostarczonych prac Kapituła Konkursu przyzna następujące nagrody pieniężne w dwóch kategoriach – zdjęć pojedynczych i fotoreportażu:
 I nagroda – 2000 PLNII nagroda – 1000 PLNIII nagroda – 500 PLN  Ponadto przewidziane są honorowe wyróżnienia według uznania Kapituły.  2. Wybrane przez Kapitułę prace będą prezentowane na plenerowej wystawie na wrocławskim Rynku, na stronie internetowej Organizatora oraz mogą zostać dołączone do albumu „Nie ma barier. Dolny Śląsk”. 3. Nagrody finansowe wręczone zostaną w czasie otwarcia wystawy, o której mowa powyżej. Podatek od nagród pieniężnych uiszcza Organizator. 4. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie do wglądu dowodu tożsamości i podanie danych osobowych: imienia, nazwiska i dokładnego adresu.

5. Nagrody, które nie zostały odebrane przez zwycięzców Konkursu z uwagi na niespełnienie wymogów Regulaminu, przepadają.

§ 4. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora (Wrocław, ul. Św. Antoniego 36/38) oraz na stronie internetowej www.wson.wroc.pl, www.niemabarier.dolnyslask.pl.  2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i odpowiednich postanowień Regulaminu.
3. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, rozstrzyga do Kapituła Konkursu.
 4. Pytania w sprawach dotyczących Konkursu można kierować do przedstawiciela Organizatora Pawła Napory, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. św. Antoniego 36/38 we Wrocławiu, tel. 071/ 344 17 34 lub e-mail’em: pawelnapora@wp.pl

5. Organizator zobowiązuje się do poszanowania osobistych praw autorskich twórcy przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.).

Za Organizatora: Paweł Napora – Koordynator programu „Nie ma barier. Dolny Śląsk”
   

 

Odsłonięcie krasnala na wózku

GALA PODSUMOWUJĄCA W WAŁBRZYCHU

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych