Jesteś tutaj: » Aktualności

Konferencja „Uwolnij rozum od barier” w Górze
BARTŁOMIEJ SKRZYŃSKI | Liczba odsłon: 3981

Bariery mentalne 

Sytuacja i problemy osób niepełnosprawnych były także poruszane podczas wakacyjnej konferencji „Uwolnij rozum od barier” w Górze. – Serdecznie witam i dziękuję za przybycie gościom z Wrocławia, którzy bardzo dobrze znają problemy tej grupy społecznej - mówiła Beta Pona, starosta górowski. Na spotkaniu nie mogło zatem zabraknąć m.in. Sławomira Piechoty, przewodniczącego Rady Programowej Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, posła na Sejm, Tadeusza Krasonia, prezesa WSON-u i przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Andrzeja Mańkowskiego, dyrektora wydziału ds. osób niepełnosprawnych, a także przedstawicieli gmin i powiatów. 

- Czasem zdecydowanie istotniejszymi od tych architektonicznych są bariery mentalne w ludzkich głowach – mówił Sławomir Piechota, przewodniczący Rady Programowej Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, poseł na Sejm. – Realizowanymi we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku wspólnie z Urzędami: Miejskim i Marszałkowskimi Województwa Dolnośląskiego kampaniami i programami chcemy zmieniać negatywny stereotyp postrzegania osób niepełnosprawnych – opowiadał Tadeusz Krasoń, prezes WSON.

Należy podkreślić, że nad przebiegiem konferencji czuwała i sprawnie ją prowadziła Bożena Merta, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

Niepełnosprawność dotyczy każdego

- Od trzech lat z powodzeniem we Wrocławiu realizujemy kampanię „Wrocław bez barier”, finansowaną przez Urząd Miejski naszego miasta. Teraz wiele cennych doświadczeń, rozszerzonych o nowe działania prowadzimy w województwie w ramach „Nie ma barier. Dolny Śląsk”, na który blisko 140 tysięcy złotych przekazał nam Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – opowiadał Tadeusz Krasoń. – Robimy także inne programy, jak choćby „Trener” wspomagający szukanie i wprowadzanie na otwarty rynek pracy osoby niepełnosprawne intelektualnie. Wszystkie działania służą właśnie aktywizacji osób niepełnosprawnych w ogóle. Nie należy bowiem marnować ogromnego potencjału ludzkiego, jaki stanowi ta grupa społeczna – argumentował Krasoń.

 

 

Sławomir Piechota podkreśla od wielu lat, że niepełnosprawność dotyczy wielu osób. – Każdy przecież będzie kiedyś starszy i nie będzie mógł wykonywać tylu rzeczy co nastolatek – mówił poseł na Sejm. – Przypominam sobie sytuację bardzo dobrego, wrocławskiego architekta, który będąc młodym człowiekiem zaprojektował swój dom. Wydawało się wówczas, że piękny z ogromną ilością schodów. Kiedy stał się osobą bardziej dojrzałą wiekowo chodzenie po piętrach sprawiało już spore problemy, wtedy spytał swojej żony „kto zaprojektował takie rozwiązania?”, ta pokazała mu projekt sygnowany jego podpisem – mówił Piechota. Przewodniczący Rady Programowej z żalem opowiadał o dramatycznych statystykach dotyczących niepełnosprawności w Polsce.  - W Polsce żyje 5.456 tys. osób niepełnosprawnych, co stanowi 14,3% ogółu mieszkańców kraju – przekazywał Piechota. Szczególny problem stanowi w Polsce niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych wynosząca ok.. 16%, podczas gry w krajach UE średnio 40-50%, a w Szwajcarii blisko 63% - wyjaśniał dolnośląski parlamentarzysta.

Turystyka sposobem na aktywizację

W Górze o turystyce osób niepełnosprawnych województwie opowiadał przedstawiciel marszałka Andrzeja Łosia i Urzędu Marszałkowskie Województwa Dolnośląskiego – Andrzej Mańkowski dyrektor ds. osób niepełnosprawnych UMWD: - Liczba osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim wynosi 435,8 tys., co stanowi 15,1% ogółu ludności województwa. Uwzględniając ich rodziny i krewnych, a także opiekunów, ponad połowa Dolnoślązaków odczuwa skutki związane
z niepełnosprawnością..

 

- Wiele pozytywnych skutków może dać dobra alternatywa spędzania wolnego czasu, jak choćby turystyka – podkreślał Mańkowski. Według niego można spodziewać się trzech rezultatów polepszenia kondycji fizycznej (a także relaks), psychicznej. – Jest to sposobność do samorealizacji, rozwoju intelektualnego, a turystyka staje się element psychoterapii i pomocą w przezwyciężaniu kompleksów i poczucia osamotnienia, dodatkowo pojawia się także walor społeczny, możliwość współpracy i współistnienia w społeczeństwie – mówił dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Niestety Polskie dane statystyczne nie dają zbyt wielu powodów do radości. W Polsce ogółem jest prawie 80% osób niepełnosprawnych, które nie uprawiały w ogóle turystyki, niewiele ponad 20 wyjeżdżało gdzieś na terenie kraju, a zaledwie 1 za granicę.To, jak podkreślali uczestnicy konferencji często wynika z negatywnego postrzegania osób niepełnosprawnych, a także barier mentalnych, tkwiących także w tej grupie społecznej. Zmianie mają sprzyjać wszystkie działania w ramach „Nie ma barier. Dolny Śląsk”, o których w Górze szczegółowo opowiadał Jarosław Perduta, konsultant merytoryczny programów realizowanych przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (konkretne działania także na stronie www.niemabarier.dolnyslask.pl, a także www.wson.wroc.pl. dop. Red.). Dla ułatwienia turystyki na Dolnym Śląsku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wydał także przewodnik dla osób niepełnosprawnych. Znalazło się w nim ponad 100 dostępnych tras. 

Podczas konferencji opowiadano zatem o bardzo konkretnych działaniach na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w m.in. o kampanii na rzecz niepełnosprawnych realizowana   przez Związek Niewidomych, rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w powiecie górowskim,     kształceniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  w Wąsoszu, pomocy instytucjonalnej  osobom niepełnosprawnym, a także starości w kontekście niepełnosprawności.

 

- Jednym z głównych czynników powodujących ograniczenie możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie jest starzenie się. Z danych NSP wynika, że niepełnosprawność jest skorelowana z wiekiem – ponad 60% zbiorowości osób niepełnosprawnych stanowiły te w wieku 55 lat i więcej – mówił Piotr Klag, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Osoby starsze rzadko uczestniczą w życiu publicznym i społecznym. Ma to związek z brakiem utrwalonych nawyków aktywności i uczestnictwa społecznego, pogarszającym się wraz z wiekiem stanem zdrowia oraz niejednokrotnie trudną sytuacją materialną. - Dlatego warto tworzyć i wspierać przedsięwzięcia, które mają na celu podtrzymywanie aktywności i samodzielności seniorów. Są to przede wszystkim uniwersytety trzeciego i czwartego wieku oraz kluby seniora. Jednym z celów aktywizacji społecznej osób starszych powinno być również propagowanie wśród seniorów idei wolontariatu i działalności w organizacjach pozarządowych – opowiadał Klag. Na koniec Tomasz Wilanowski z dolnośląskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mówił o programach wspierania osób niepełnosprawnych m.in. o dofinansującym zakup samochodu, czy pomocy w studiowaniu (szczegóły na stronie internetowej PFRON).

 

Beta Pona, starosta górowski podkreśliła, że ma nadzieję, iż konferencja, nawiązane kontakty i konkretne działania wpłyną na zwiększoną aktywizację osób niepełnosprawnych.

BARTŁOMIEJ SKRZYŃSKI

Odsłonięcie krasnala na wózku

GALA PODSUMOWUJĄCA W WAŁBRZYCHU

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych